Thursday, April 12, 2012

Tham gia Bike Free!

Bike Free là một tổ chức có tham vọng khiến đạp xe đạp trở thành một phương tiện giao thông chính của cộng đồng Hà Nội.

Chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của người dân địa phương cũng như người nước ngoài trong cộng đồng Hà Nội về những lợi ích của việc đi xe đạp:
-Ít ảnh hưởng đến môi trường.
-Những lợi ích cho sức khỏe, làm cho cơ thể cân đối và khỏe mạnh.
- Là một phương tiện giao thông rất rẻ, hay “ miễn phí” mà ai cũng có thể có được.

Mặc dù chúng tôi hiểu là việc sử dụng của xe máy là cần thiết trong nhiều lúc; chúng tôi khuyến khích mọi người “ Đạp xe khi có thể!”
Liên hệ tại: mail@bikefree.vn
+84 127 5528 040